การสมัครสมาชิก

สมาคมนี้เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งหวังที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสากรรมยางรถยนต์โดยกำหนดและดำเนินมาตรการเชิงนโยบายต่างๆในเรื่องการค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและประสิทธิผลทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยางรถยนต์เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและประโยชน์ของผู้บริโภค สมาคมจึงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์
 2. ปลูกฝังและเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสมาชิก
 3. กำหนดและดำเนินมาตรการเชิงนโยบายในเรื่องความปลอดภัยของยางรถยนต์
 4. กำหนดและดำเนินมาตรการเชิงนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์
 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต และการบริโภคยางรถยนต์ เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถแข่งขันกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
 6. ส่งเสริมความร่วมมือและการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานราชการ ทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์
 7. จัดสัมนาหรือเผยแพร่บทความต่างๆในหัวข้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ โดยไม่มุ่งเน้นถึงการหารายได้
 8. ให้คำแนะนำหรือความเห็นในเรื่องอุตสาหกรรมยางรถยนต์แก่องค์กรสาธารณะ สมาชิกและองค์กรอื่นๆ แต่ห้ามที่จะเกี่ยวข้องกับการเมือง
ประเภทสมาชิกของสมาคม
สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย และมีคุณสมบัติดังนี้
  · เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผลิตยางรถยนต์
  · มียอดการผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยอย่างน้อย 20,000 ตันต่อปี ภายใน 2 ปีนับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิก และรักษายอดการผลิตอย่างน้อย 20,000 ตันต่อปี ตลอดระยะเวลาการดำรงสมาชิกภาพ โดยจำนวนน้ำหนักดังกล่าวให้พิจารณาจากน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่อปี
  · มียอดการผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยอย่างน้อย 20,000 ตันต่อปี โดยจำนวนน้ำหนักดังกล่าว ให้พิจารณาจากน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่อปี ณ เวลาที่ก่อตั้งสมาคมนี้
  · ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิกสามัญรายอื่นๆ
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลใดๆที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในราชอาณาจักรไทย
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา องค์กร หรือสถาบันใดๆที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการของสมาคมเพื่อดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์และได้ตอบรับคำเชิญดังกล่าว
สิทธิของสมาชิก
สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
 1. สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆและความช่วยเหลือจากสมาคมภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
 2. สมาชิกมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือกรรมการในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของสมาคม
 3. สมาชิกมีสิทธิที่จะขอให้มีการตรวจสอบกิจการ และทรัพย์สินของสมาคมได้โดยยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการของสมาคมหรือกรรมการผู้ดำเนินการแทนเลขาธิการของสมาคม
 4. สมาชิกมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุม การอภิปราย การปรึกษาหารือต่างๆของทางสมาคม และสามารถเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง หรือ ข้อซักถามในที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
 5. สมาชิกสามัญเท่านั้น ที่จะมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสิทธิที่จะแต่งตั้งตัวแทนของตนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของสมาคม
 6. สมาชิกวิสามัญ มีสิทธิส่งผู้แทนไม่เกิน 2 คนเพื่อเข้าร่วมการประชุม และกิจกรรมใดๆของทางสมาคม
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก
สมาชิกสามัญ: จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำรุงสมาคมรายปีและค่าสนับสนุนกิจกรรมของ สมาคม ดังนี้
 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว เป็นเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 2. ค่าบำรุงสมาคมรายปี ในอัตราปีละ 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 3. ค่าสนับสนุนกิจการของสมาคม สมาคมจะเรียกเก็บจากสมาชิกสามัญจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดให้ ขึ้นอยู่กับมติการประชุมใหญ่ของสมาคม
สมาชิกวิสามัญ: จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียวเป็นเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมรายปี ในอัตราปีละ 50,000.- (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
สมาชิกกิตติมศักดิ์: ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งปวง

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
 1. กรอกใบสมัครและยื่นต่อสมาคม (ดาล์วโหลดแบบฟอร์ม)
 2. เมื่อกรรมการสมาคมพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิก สมาคมขอรับค่าธรรมเนียมสมาคมภายใน 30 วันนับจากวันที่สมาคมแจ้งเรื่องการรับเข้าเป็นสมาชิก
 3. สมาชิกภาพเริ่มต้นเมื่อสมาคมได้รับค่าธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อย
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
 1. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) เฉพาะผู้สมัครที่อยู่ในข่ายสมาชิกประเภทสามัญ
 2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี)
 4. สำเนาใบ ภพ. 20
 5. Brochure / Company Profile / แคตตาล็อกสินค้า
 6. นามบัตรผู้แทนลำดับที่ 1
 7. แผนที่ตั้งโรงงานหรือสำนักงาน

Download Application Form
English
ไทย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้